classiera loader

ביטוח מקיף לרכב

ביטוח מקיף לרכב

ביטוח מקיף לרכב מעניק לנו הגנה מקיפה על הרכב מפני נזקי רכוש כתוצאה מנזקי

אש, נזקי שיטפון, תאונה וכדומה, הגנה מפני מקרי גניבה אם בעקבותיהם לא נמצא

הרכב במשך 30 ימים, וכן ביטוח מקיף מכסה הוצאות של גרירת הרכב ממקום האירוע

למוסך הקרוב, הגנה משפטית, עד לתקרה מסוימת וניתן להרחבה להגנה במקרה של

רעידות אדמה , כיסוי תיקון פנסים ושמשות ואפילו לשם שכפול מפתח לרכב.

ביטוח מקיף לרכב

ביטוח מקיף לרכב מעניק לנו הגנה מקיפה על הרכב מפני נזקי רכוש כתוצאה מנזקי

אש, נזקי שיטפון, תאונה וכדומה, הגנה מפני מקרי גניבה אם בעקבותיהם לא נמצא

הרכב במשך 30 ימים, וכן ביטוח מקיף מכסה הוצאות של גרירת הרכב ממקום האירוע

למוסך הקרוב, הגנה משפטית, עד לתקרה מסוימת וניתן להרחבה להגנה במקרה של

רעידות אדמה , כיסוי תיקון פנסים ושמשות ואפילו לשם שכפול מפתח לרכב.