classiera loader

ביטוח תרופות מחוץ לסל

ביטוח תרופות מחוץ לסל

פוליסת ביטוח תרופות מחוץ לסל נועדה לתת כיסוי עבור רכישת תרופות שאינן

כלולות במסגרת סל הבריאות הממלכתי או שאינן מכוסות במסגרת הסל בשל

התוויה רפואית השונה מהצורך הנדרש.

 

השאלה היא פשוטה:

האם לשלם כיום סכום חודשי שניתן לעמוד בו, או לחכות וחלילה אם יגיע הצורך

להתחיל להתרוצץ ולהשקיע מאמצים כל חודש מחדש לגייס את הסכום הדרוש

לתרופה? כי כולנו כולל כולם נעשה הכל לעזור ליקירנו.

כיום ישנן לא מעט תרופות שעלותן נמדדת באלפים ועד מיליוני שקלים לחודש

ונשאלת השאלה, חלילה בעת הצורך, כיצד יכול אדם להרשות לעצמו לרכוש

תרופות אלו המצילות חיים, אם עלותן כה יקרה?

האם לא עדיפים השקט והידיעה שאתם והיקרים לכם מכוסים ומוגנים מאשר חלילה

אם יגיע הצורך תתחילו להתרוצץ ולנסות ולגייס את הסכומים הנדרשים לתרופה?

 

למי מיועד ביטוח תרופות שמחוץ לסל?

פוליסת תרופות מיוחדות מיועדת למעוניינים בכיסוי עבור תרופות שאינן כלולות

במסגרת סל הבריאות הממלכתי או שאינן מכוסות במסגרת הסל בשל התוויה

רפואית השונה מהצורך הנדרש.

 

עיקרי הפוליסה

פוליסת ביטוח תרופות מחוץ לסל כוללת במרבית חברות הביטוח את הכיסויים

הבאים:

 • כיסוי בתקרה של סכום מוגדר מראש. כיום במרבית חברות הביטוח הכיסוי

עומד על 1,000,000 ₪ עבור תרופות מיוחדות – סכום המתחדש בכל שנה.

 • כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל התרופות הממלכתי או שאינן מכוסות בשל

התוויה רפואית השונה מהצורך הנדרש לך.

 • פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן החודשית גבוהה.
 • כיסוי לתרופות המוגדרות לשימוש בהתוויה רפואית שונה מזו

הנדרשת לטיפול במצבך הרפואי, אך הוכרו כיעילות לטיפול במצב בריאותך.

 • כיסוי לתרופות אשר אינן מכוסות בסל הבריאות

ומיועדות לטיפול במחלות נדירות, המוכרות לטיפול בהתוויה הרפואית

הנדרשת לך.

 • החזר השתתפות עצמית לתרופות הנרכשות במסגרת הביטוח המשלים

בקופות החולים.

ביטוח תרופות מחוץ לסל

פוליסת ביטוח תרופות מחוץ לסל נועדה לתת כיסוי עבור רכישת תרופות שאינן

כלולות במסגרת סל הבריאות הממלכתי או שאינן מכוסות במסגרת הסל בשל

התוויה רפואית השונה מהצורך הנדרש.

 

השאלה היא פשוטה:

האם לשלם כיום סכום חודשי שניתן לעמוד בו, או לחכות וחלילה אם יגיע הצורך

להתחיל להתרוצץ ולהשקיע מאמצים כל חודש מחדש לגייס את הסכום הדרוש

לתרופה? כי כולנו כולל כולם נעשה הכל לעזור ליקירנו.

כיום ישנן לא מעט תרופות שעלותן נמדדת באלפים ועד מיליוני שקלים לחודש

ונשאלת השאלה, חלילה בעת הצורך, כיצד יכול אדם להרשות לעצמו לרכוש

תרופות אלו המצילות חיים, אם עלותן כה יקרה?

האם לא עדיפים השקט והידיעה שאתם והיקרים לכם מכוסים ומוגנים מאשר חלילה

אם יגיע הצורך תתחילו להתרוצץ ולנסות ולגייס את הסכומים הנדרשים לתרופה?

 

למי מיועד ביטוח תרופות שמחוץ לסל?

פוליסת תרופות מיוחדות מיועדת למעוניינים בכיסוי עבור תרופות שאינן כלולות

במסגרת סל הבריאות הממלכתי או שאינן מכוסות במסגרת הסל בשל התוויה

רפואית השונה מהצורך הנדרש.

 

עיקרי הפוליסה

פוליסת ביטוח תרופות מחוץ לסל כוללת במרבית חברות הביטוח את הכיסויים

הבאים:

 • כיסוי בתקרה של סכום מוגדר מראש. כיום במרבית חברות הביטוח הכיסוי

עומד על 1,000,000 ₪ עבור תרופות מיוחדות – סכום המתחדש בכל שנה.

 • כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל התרופות הממלכתי או שאינן מכוסות בשל

התוויה רפואית השונה מהצורך הנדרש לך.

 • פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן החודשית גבוהה.
 • כיסוי לתרופות המוגדרות לשימוש בהתוויה רפואית שונה מזו

הנדרשת לטיפול במצבך הרפואי, אך הוכרו כיעילות לטיפול במצב בריאותך.

 • כיסוי לתרופות אשר אינן מכוסות בסל הבריאות

ומיועדות לטיפול במחלות נדירות, המוכרות לטיפול בהתוויה הרפואית

הנדרשת לך.

 • החזר השתתפות עצמית לתרופות הנרכשות במסגרת הביטוח המשלים

בקופות החולים.