classiera loader

קופות גמל

קופת גמל היא תוכנית חיסכון פנסיוני אליה העובד והמעביד מפקידים סכום כסף מידי חודש עד אשר
העובד ,(המבוטח), מגיע לגיל הפרישה. בהגיעו של העובד לגיל הפרישה מועברים הכספים העומדים לרשותו בקופת הגמל לאחת מחברות הביטוח למסלול פנסיה ממנה הוא יקבל קצבה שוטפת מידי חודש לכל ימי חייו.
בקופות הגמל ניתן לבחור במגוון מסלולים להשקעה:
מסלול מנייתי, מסלול אג"ח, מסלול סולידי שקלי ועוד. כאשר ניתן לשלב בין המסלולים.
קופות גמל הם מוצר חיסכון ואינם מוצר ביטוחי, ולכן אינם כוללים כיסויים למקרה מוות או לאובדן כושר עבודה. על כן עובדים הבוחרים להשקיע בקופות גמל יכולים להוסיף לרכוש אותם בנפרד מחברות הביטוח.