classiera loader

ביטוח מנהלים

פוליסת ביטוח המנהלים מהווה שילוב של שני אספקטים:

  • ביטוח חיים  – שמטרתו במקרה של מות המבוטח להעניק לשאירים שלו ביטחון                         כלכלי באמצעות קצבה חודשית.
  • חיסכון       –  קצבה חודשית אותה יקבל המבוטח החל מרגע הגיעו לגיל                                   הפרישה.

ויתרונה הגדול שהיא למעשה חוזה שנחתם בין המבוטח לבין חברת הביטוח והיות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח. כלומר שאם למשל חברת הביטוח רוצה להעלות את פרמיית הביטוח בעבור כיסוי ביטוח החיים היא תוכל לעשות זאת רק לגבי מבוטחים חדשים ולא לגבי מבוטחים קיימים.