classiera loader

קרן פנסיה

קרן הפנסיה נועדה להעניק הגנה וביטחון כלכלי לאדם המתפרנס ומפרנס את משפחתו, באמצעות הבטחה שתהיה לו הכנסה שוטפת גם במצבים בהם לא יהיה מסוגל לעבוד.

זכאות לקרן פנסיה ניתנת כאשר:                                                                   עובד שכיר ומעבידו מפרישים מידי חודש סכומי כסף לחיסכון בקרן פנסיה.             עובד עצמאי מפריש עצמאית לקרן פנסיה.

והיא נועדה לתת לעובד השכיר ולעובד העצמאי הגנה וביטחון בשלושה מקרים:

  • בהגיעו לגיל פרישה – תשלום חודשי קבוע לכל ימי חייו.
  • במקרה של נכות – תשלום חודשי קבוע  לכל תקופת הנכות.
  • במקרה של מוות – פנסיה חודשית לשארים שלו.

 

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא אחת מתוכניות הפנסיה הקיימות בישראל. היא סוג של תוכנית חיסכון אליה מופרשים כל חודש כספים הן על ידי העובד והן על ידי המעביד, כאשר מטרתה של הקרן לאפשר לעובד לחיות בעת הפרישה באותה רמת חיים בה הוא חי כיום.

כיום על פי חוק מחויב כל עובד, עצמאי או שכיר, לפתוח קרן פנסיה. כאשר אם לא יפתח לבד אזי המעביד יפתח לו באחת מהחברות שזכו במכרז של המדינה.

כיצד מפרישים כספים לקרן פנסיה

הכספים המופשרים לקרן מופרשים אליה מידי חודש לפי החלוקה הבאה:

עבור שכיר                                                     עבור עצמאי

6.5% מעביד                                                  מינימום 5% מהשכר.

6% העובד

6% פיצויים

סוגי פנסיה הקיימים בישראל

  • פנסיית זקנה  פנסיה המשולמת לעובדים אשר הגיעו לגיל הזכאות ולמשך כל                          חייהם. * כאשר במרבית המקרים גיל הזכאות לפנסיה הוא גיל                          הפרישה שנקבע במדינה. כיום על פי חוק גיל הזכאות עומד על                          67 שנה לגברים ו-62 שנה לנשים.

* במקצועות מסוימים, בתפקידים מסוימים ניתן לקבוע גיל פרישה                                 שונה מגיל הפרישה שנקבע על ידי המדינה. כאשר בחלק                                           מהמקרים ניתן להקדים את הפרישה תמורת הפחתה של שיעור                                 הפנסיה או לחילופין לדחות את מועד הפרישה תמורת תוספת                                     לפנסיה.

** יציאה לפנסיה לפני גיל הפרישה קרויה פנסיה מוקדמת.

  • פנסיית נכות   במקרה של איבוד כושר העבודה זכאי העובד לקבל פנסיית נכות.                       פנסיית נכות יכולה להיות משולמת לתקופה מוגבלת או מנגד לכל                       התקופה בה מצוי העובד במצב של אובדן כושר עבודה, ולפעמים                       אפילו עד שהעובד מגיע לגיל הפרישה.
  • פנסיית שאירים פנסיה זו משולמת לשאירים של העובד במקרה של מות העובד.                        שאירים הם: בן/בת הזוג של הנפטר, ילדיו של הנפטר עד הגיעם לגיל 21 וכן פנסיות לשאירים אחרים התלויים בנפטר כמוגדר בתקנון תוכנית הפנסיה.