classiera loader

ביטוח תכשיטים

ביטוח תכשיטים נועד לכסות רכוש יקר ערך המצוי בידנו כדוגמת שעונים, יהלומים ואבנים יקרות אחרות כנגד פריצות, גנבות ואובדן.

פוליסת ביטוח התכשיטים ניתנת לרכישה מחברות הביטוח כחלק מביטוח התכולה, אולם חשוב לדעת שבמקרה זה הכיסוי לתכשיטים מוגבל עד עשרה אחוזים מסכום ביטוח התכולה, ועד לשני אחוזים עבור תכשיט בודד, וכן שהוא מוגבל לכיסוי לנזק שייגרם לתכשיט בתוך הנכס בלבד.

אפשרות אחרת הינה לבטח את התכשיטים בנפרד.

אופציה זו היא הראלית מבין השניים לאור העובדה שבמרבית המקרים בני המשפחה עונדים את התכשיטים מחוץ לבית.

במסגרת פוליסה זו חברות הביטוח מבטחות ישירות את התכשיטים ושולחות שמאי לבית המבוטח, אשר יאמוד את שווי התכשיטים ויתעד את תיאורם לטובת עריכת הפוליסה. (לרוב, מדובר בשירות שאינו כרוך בתשלום).  בפוליסה מורחבת זו המבוטח מקבל כיסוי מלא במקרים של: שריפה, שיטפון, נזקי טבע, פריצה או אובדן בתוך כותלי דירת המגורים, וכן, כיסוי מלא במקרה של אובדן או גניבה מחוץ לבית.